Mnogozornost

Mnogozornost je način mišljenja (tj. miselnih presoj, snovanj, analiz, sintez…), katerega osnova je upoštevanje in ustvarjalno ravnovesno povezovanje več zaokroženih idejnih sestav oz. sistemov, ‘zornih kotov’, več pristopov in vsebin znotraj različnih pojmovanj človeka in sestavin človeškosti, družbe in sestavin družbenosti, narave in njenih sestavin. Mnogozorno razmišljujoči (in posledično tako delujoči) človek oz. skupina ljudi si prizadeva iz več idejnih sistemov ustvariti ‘presečno-ravnovesne’ ideje, vrednote, miselne koncepte, idejni sistem ipd.

Jedrnato povedano mnogozornost stavi na ustvarjalno ravnovesno povezovanje (dograjevanje, nadgrajevanje, združevanje, sintetiziranje…) vsebin in pristopov iz različnih (relativno zaključenih) miselnih sistemov (idejnih sestav oz. nazorov).

Idejna in vrednostna izhodišča mnogozornosti so:

  • obravnavanje, (s)poznavanje, umevanje in upoštevanje vsakega in vseh delov celote (nekega sistema oz. sestave);
  • obravnavanje, (s)poznavanje, umevanje in upoštevanje celote (nekega sistema oz. sestave);
  • uravnoteženost oz. ravnovesje celote (nekega sistema oz. sestave);
  • kritično-ustvarjalna odprtost za vključevanje novih (zunanjih) delov v celoto in s tem odprtost za dodelavo oz. nadgrajevanje celote (nekega sistema oz. sestave).
  • Mnogozornost ne izključuje možnosti, da je neka ideja, vrednota, miselna vsebina ali pristop glede na druge, s katerimi se ustvarjalno povezuje oz. prepleta, pomembnejša, tehtnejša, vodilna – vendar pa v vsakem primeru teh ‘sopotnih’ idej, vrednot, miselnih vsebin ali pristopov ne onemogoča, jih ne zatira, spravlja v položaj absolutne podrejenosti ipd. Nasprotno! Z njimi soobstaja, sobiva, se medsebojno dopolnjuje.

Enozornost je – za razliko od mnogozornosti – način mišljenja, ki je zaprt za upoštevanje, odprto medsebojno primerjanje/reflektiranje in ustvarjalno povezovanje več (različnih) idejnih sistemov, ‘zornih kotov’ ipd.

Razliko med mnogozornostjo in enozornostjo lahko ponazorimo npr. z glasbo: ‘mnogozorna glasba’ je ‘prelivanje’, sestavljanje, povezovanje, druženje več glasbenih zvrsti in/ali žanrov (npr. etno + jazz + rock + pop…), ‘enozorna glaba’ pa je enozvrstna ali kvečjemu dvozvrstna (eno- , dvožanrska).