Ključni družbeni pojmi

Logotip_Pojmovnica

V javnem komuniciranju so često v uporabi izbrani pojmi, ki označujejo pomembne ali osrednje sestavine družbe in človekove družbene ustvarjalnosti. Spričo pogoste, nemalokrat dolgotrajne in zlasti zainteresirane rabe tovrstnih pojmov so le-ti hočeš nočeš postali nosilci ne več zgolj svojih izhodiščnih in enovitih pomenov, temveč vsebinsko raznolikih (dodatnih, nadgrajenih) in posledično nejasnih ter celo dvoumnih pomenov. Zato je v okviru te podrubrike, jedrnato poimenovane Pojmovnica, vsebina izbranih osrednjih družbenih pojmov (npr. ideologija, svoboda, demokracija, populizem, totalitarizem, Evropa itd.) predstavljena na celovit, interesno kolikor je mogoče nevtralen način. Pojmovnica naj bo prispevek k višji stopnji medsebojnega razumevanja v družbenem komuniciranju, k višji stopnji notranje povezanosti družbe in k razgaljanju zainteresiranih, enostranskih ali prikrojenih rab pojmov, ki označujejo posamezne družbene pojave.

Izbrani osrednji družbeni pojmi so celovito predstavljeni na tej povezavi. Njihovi pomeni so v izvlečkih predstavljeni v nadaljevanju.

Ideologija (-e, ž.)

(a) Izhodiščni vsebinski pomen pojma ‘ideologija’ se nanaša na znanost o zaznavah, predstavah, idejah, o njihovem formiranju in o razmerjih med njimi.

(b) Naknadni pomen pojma je ‘imaginarno, neutemeljeno mišljenje/razglabljanje, ki ne izhaja iz dejanskosti‘ ali (c) je glede na to dejanskost (zainteresirano) sprevrnjena, odtujena zavest.

(č) Dodatni pomen pojma je ‘celostnost idej, predstav ali pojmov o družbi in njenih sestavinah‘ (tj. idej, ki se izražajo v neki obliki družbene zavesti, npr. politiki, morali, religiji, znanosti, umetnosti).

(d) Ideologija lahko pomeni tudi politično ali socialno (družbeno angažirano) doktrino neke družbene skupine.

(e) Po eni od novejših razlag je ideologija ‘predstava’ imaginarnega razmerja med individui in njihovimi realnimi eksistenčnimi pogoji.

Pojem se vsebinsko navezuje zlasti na pojme ideja, vrednote(nje), mišljenje, družbena zavest, družbeni in/ali svetovni nazor.

Pojem ideologija je pomensko podrobneje predstavljen v besedilu na tej povezavi.