Organiziranost in kontakt

Lista_SPS_logotip

Izhodišča organiziranosti Liste SPS so predstavljena v nadaljevanju.

  1. Lista je organizirani skupinski subjekt in oseba javnega prava, organizirana glede na tista določila pravnega reda Republike Slovenije, ki zadevajo politične subjekte.
  1. Lista je organizirana kot mreža relativno samostojnih območnih odborov (krajevnih, občinskih, pokrajinskih) s skupnimi vodstvenimi, koordinativnimi in tematsko-vsebinskimi organi.
  1. Lista ima člane/članice, somišljenike/somišljenice, podpornike/podpornice in opazovalce/opazovalke.
  1. Do pravne uveljavitve organiziranosti liste v skladu z zgornjo točko 1. (tj. do registracije na sodišču) je lista organizirana glede na naslednja določila:

a) Najvišji organ liste je Zbor liste. Sestavljajo ga vsi člani/ce liste. Zbor se sestaja vsaj enkrat letno. Sklicuje se na pobudo Predsedstva liste ali vsaj ene petine vseh članov/ic liste. Izredno zasedanje Zbora lahko kadarkoli skliče Predsedstvo ali vsaj ena četrtina članov/ic liste. Zbor je sklepčen, če se ga udeleži vsaj ena petina članov/ic liste (upoštevajoč možnost, da odsotni oz. zadržani član pisno pooblasti drugega člana, da na zboru zastopa tudi njega). Zbor voli Predsedstvo, Predsednika in Svet-Večo liste.

b) Predsedstvo liste operativno vodi listo in koordinira njeno delovanje med dvema sklicema Zbora. Predsedstvo sestavljajo eden do trije člani/ce liste, ki imajo funkcijo Predsednika in dveh Podpredsednikov. Te funkcije znotraj predsedstva rotirajo s periodo enega leta, mandat celotnega Predsedstva pa je dve leti.

c) Svet-Veča liste je njen posvetovalni organ, ki ga sestavlja od tri do petnajst članov/ic in/ali somišljenikov/ic liste. Mandat Sveta-Veče liste je dvoleten.

č) Teritorialne enote liste so odbori. Vsakega sestavljajo vsaj trije člani/ice liste. Odbore formira in po potrebi preoblikuje, razformira ipd. Predsedstvo liste.

d) Ustanovni sestanek liste velja kot zasedanje Zbora liste ne glede na število udeležencev tega sestanka. Na njem zbrani opredelijo ustanovne člane/ice liste.

e) Po ustanovnem sestanku pisne prošnje za status člana/članice, somišljenik/somišljenice, podpornik/podpornice ali opazovalca/opazovalke obravnava in o statusu posameznega prosilca/prosilke odloča Predsedstvo liste. Predsedstvo liste lahko že podeljeni status tudi odvzame, kar velja tudi za ustanovne člane. Pristopne izjave, arhiv in ostalo dokumentacijo liste hrani Predsedstvo liste.

f) V vseh organih liste se odloča po kriteriju večine vseh članov/ic dotičnega organa in torej ne po kriteriju večine od prisotnih članov/članic organa.

g) Pritožbeni organ na odločitve Predsedstva je Zbor liste.

 

Z Listo SPS lahko vzpostavite kontakt preko:

e-naslova: lista.sps@gmail.com

tel. številke: 030 631 369