Rožniška deklaracija

Republika Slovenija je imela po osamosvojitvi optimalen položaj kot bogata, suverena, neodvisna in nevtralna država, slovenska družba pa jasen dogovor o svojem nadaljnjem razvoju: vzpostavitev neposredne demokracije in političnega, civilnega ter lastninskega pluralizma z ekonomsko demokracijo, kar bi omogočalo blaginjo in svoboščine vsem prebivalcem.

V povezavi s tujino pa so ekonomske in politične strukture zlorabile idejo osamosvojitve. S prevaro javnosti, s slogani o svobodi, demokraciji, tržnem gospodarstvu, prestrukturiranju, lastninjenju, denacionalizaciji in s strankokratskim volilnim sistemom so si le-te prilastile moč političnega odločanja, skrbništvo in lastništvo nad skupnim družbenim bogastvom. Nam državljanom, zakonitim lastnikom tega premoženja, soustvarjalcem skupne lastnine oz. najširšim družbenim slojem, pa so brez referendumske odločitve in z razglasitvijo družbene lastnine za nikogaršnjo onemogočile izvrševanje lastninske pravice, upravljanje in odločanje o skupni lastnini – in nas odrinile od najpomembnejšega tj. pravične delitve ustvarjenih dobrin. To so storile z namenom, da izbranim krogom omogočijo lastniški in politični monopol v državi ter s tem nadrejeni položaj v družbi.

S temi dejanji so omenjene strukture izigrale družbeni dogovor o vzpostavitvi samobitne družbe in blaginje, našo skupnost pa pahnile v podrejenost tujim in domačim centrom moči, plenilskemu kapitalizmu, brezpravju, siromaštvu, draginji in negotovi prihodnosti. Tega nočemo in ne sprejemamo!

Opisani procesi potekajo še danes in se bodo v prihodnje še stopnjevali, če ne bodo izpeljane korenite spremembe za zagotovitev nove družbene, socialne in ekonomske ureditve Slovenije.

V demokratični skupnosti moč odločanja, suverenost in lastninska razmerja izhajajo iz dela in večinske volje državljank ter državljanov, zato

21. rožnika / junija 2008 sprejemamo in razglašamo

 

Deklaracijo

o novi, pravičnejši družbeni ureditvi Republike Slovenije

in o njeni polni samobitnosti

 

Podpisniki deklaracije se na osnovi pričakovanj iz obdobja osamosvajanja Republike Slovenije in na osnovi duha sedanjega časa zavzemamo za nov družbeni dogovor ter vzpostavitev vsebinsko nove družbene ureditve v Sloveniji. Naš skupni cilj je na osnovi sprememb in reform vzpostaviti takšno samobitno in samooskrbno skupnost, v kateri bo vsem ljudem omogočena blaginja, osebni in skupnostni razvoj ter zagotovljeno spoštovanje sočloveka in narave.

Republika Slovenija kot izraz take slovenske družbe bo izvrševala in zagotavljala polno suverenost, neodvisnost ter miroljubno sožitje v družbi in svetu.

Odprta in humana družbena skupnost bo zagotavljala spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, civilni in politični pluralizem z dostopnim volilnim in parlamentarnim sistemom ter neposredno demokracijo, in sicer na osnovi sožitja, pravičnosti, enakopravnosti, ustvarjalnosti in mnogovrstnosti.

Pravičnejšo družbenoekonomsko ureditev, ki bo spoj najboljšega iz socializma in kapitalizma, bomo uveljavili z lastninsko prerazporeditvijo ustvarjenega družbenega bogastva v korist celotne družbene skupnosti. Ureditev bo temeljila na samooskrbi, nadzorovanih tržnih zakonitostih, na lastninskem pluralizmu s skupno in zasebno lastnino, ekonomski demokraciji, načelu enakopravnosti dela in kapitala, pravici do dela in iz dela s polno zaposlenostjo – z namenom, da bo omogočena blaginja in delitev dobrin vsem pripadnikom družbene skupnosti na osnovi poštenega plačila za delo in medčloveške solidarnosti.

Vzgoja, izobraževanje, znanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in šport ter zemlja, zrak in voda so skupne javne dobrine in bodo dostopne vsem pod enakimi pogoji. Vsakomur mora biti omogočen celovit osebnostni razvoj vključno z razvojem zavesti in zagotovljeno zdravo bivanje, okolje, hrana, pitna voda ter varnost in mir.

Družbeno gibanje Skupnost, Neodvisni sindikati Slovenije, Krščanski socialisti Slovenije,

Zeleni Progres, Društvo nezaposlenih in socialno ogroženih Slovenije, Zelena Stranka

Prenesi deokument v pdf:
Deklaracija-pravičnejša-ureditev-RS-samobitnost_sprejeto