Etični kodeks

Lista_SPS_logotip

Etični kodeks članov in somišljenikov ter celotne Liste SPS je naveden v nadaljevanju.

  1. Ta kodeks velja za vse člane/-ice in somišljenike/-ice liste in za listo kot celoto.
  2. Drug do drugega smo odkriti, pošteni in zaupljivi. Ne delujemo zahrbtno. Kar mislimo, to rečemo, kar rečemo, to storimo.
  3. Upoštevamo in vestno izvršujemo dogovorjeno.
  4. Internih informacij, zlasti tistih, za katere se posebej dogovorimo, da so interno-zaupnega značaja, ne prenašamo tretjim osebam.
  5. V okviru internih razprav stremimo k čim večji objektivnosti, celostnemu razumevanju, argumentiranju in upoštevanju dejstev. Odklanjamo avtokratsko diktiranje idej oz. predlogov, ultimativne nastope ipd. Zavzemamo se za kulturo vzajemnega komuniciranja, dogovarjanja in medsebojnega spoštovanja. Negujemo in vzpodbujamo medsebojno komuniciranje ter smo vzajemno odzivni.
  6. Prednost pred avtoriteto neke osebe ima avtoriteta (njegovih/njenih) idej.
  7. Smo strpni do predstavljanja različnih idej in predlogov članov/ic ter somišljenikov/ic liste. Obenem smo pazljivo, dodelano in jasno selektivni pri vrednotenju, izboru in javnem uveljavljanju idej in predlogov.
  8. V prvi vrsti cenimo domiselno, preudarno, družbeno in okoljsko odgovorno, pravično, humano, enakostno, neizključujoče in sonaravno zasnovane ideje ter predloge.
  9. V zadevah, ki se tičejo liste, upoštevamo celoto naših skupnih interesov in interesov organizacije ter odklanjamo primat parcialnih interesov posameznika ali kakšne ožje skupine znotraj liste.
  10. V neprijetnih javnih situacijah drug drugega aktivno branimo in si medsebojno pomagamo. To pa ne velja za primere, ko se prizadeta oseba, ki je član/ica ali somišljenik/ica liste, ne ravna skladno z eno ali več zgoraj zapisanimi zavezami.